ადმინისტრაცია

კანცლერი

ნათია შეყილაძე

ნათია შეყილაძე

კანცლერი რექტორის მოადგილეა ადმინისტრაციულ საკითხებში.

კანცლერი უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ადმინისტრაციული ფუნქციების დაგეგმვას, მართვას და კონტროლს; კანცლერი რექტორის მიერ დამტკიცებული სტრუქტურის შესაბამისად ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური; დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური; შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი; ადამიანური რესურსების მენეჯერი; იურისტი; საქმისწარმოების მენეჯერი;  საფინანსო სამსახური; ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის სამახური; საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის მენეჯერი;

სამუშაო გრაფიკი:  ორშაბათი–პარასკევი – 10:00–19:00 სთ. | ტელ.: (+995 32) 2422242/120 | ელ. ფოსტა: n.shekiladze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 315

საქმისწარმოების მენეჯერი

ციცინო ხითარიშვილი

ციცინო ხითარიშვილი

  • საქმისწარმოების მენეჯერის მიზანია უნივერსიტეტში ერთიანი საქმისწარმოების პროცესის ორგანიზება და კოორდინირება.

    მოვალეობები: კორესპონდენციის მიღება-რეგისტრირება, დოკუმენტების დროული დამუშავება და გადაცემა, შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და შესაბამისი გადამისამართება, ხელმოსაწერად წარსადგენი დოკუმენტების გაფორმების სისწორის კონტროლი, შემსრულებლისათვის მათი დროული მიწოდება, დოკუმენტების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი და ანალიზი. 

    სამუშაო გრაფიკი:  ორშაბათი–პარასკევი:  10:00–19:00 სთ | ტელ: +995 32 2 42 22 42/101, | ელ. ფოსტა: ts.khitarishvili@sabauni.edu.ge | ოთახი:  102

ხარისხის მართვის სამსახური

ნინო ქათამაძე

ნინო ქათამაძე

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

ხარისხის მართვის სამსახური აწესრიგებს უნივერსიტეტის დოკუმენტაციას ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის, პერიოდულად ავსებს თვითშეფასების კითხვარს, საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების შედეგად შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და სამოქმედო გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი სრულყოფის მიზნით, კოორდინაციას უწევს მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტების კრედიტების აღიარების პროცესს, ამყარებს კავშირს და თანამშრომლობს ადგილობრივი თუ საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებეულებების ხარისხის მართვის სამსახურებთან შიდა და გარე კონტროლის კრიტერიუმებისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად, იკვლევს ფაკულტეტებზე მიმდინარე სასწავლო პროცესის შესაბამისობას უნივერსიტეტში დადგენილ სტანდარტებთან, რისთვისაც ამოწმებს განვლილ სასწავლო პროცესს აუდიტორიულად: შეისწავლის პერიოდული გამოკითხვების, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების შესაბამისობას სასწავლო კურსის აღწერაში გაცხადებულ მიზნებთან, ასევე სასწავლო კურსის სილაბუსისა და მიწოდებული მასალის შესაბამისობას პროგრამის მიზნებთან.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 09:00-18:00 სთ; | ტელ.: +995 32 242 22 42/112 | ელ.ფოსტა: ninokatamadze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 305

ხარისხის მართვის სპეციალისტი - ნინო წიქვაძე

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 09:00-18:00 სთ; | ტელ.: +995 32 242 22 42/123 | ელ.ფოსტა: n.tsikvadze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 305

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

ეკა მაჭავარიანი

ეკა მაჭავარიანი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ფუნქციაა, უზრუნველყოს აკადემიური პროცესების ეფექტური ორგანიზება და მართვა, სასწავლო და საგამოცდო ცხრილების შედგენა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო გამოცდების და მობილობის შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის, დოკუმენტების გაფორმების პროცესის კოორდინირება და სტუდენტური ჯგუფების ფორმირება, სტუდენტების პირადი საქმეებისა და სტუდენტებზე მონაცემთა ბაზის წარმოება, სტუდენტთა რეესტრის წარმოება, ცნობების და სხვა საჭირო დოკუმენტების გაფორმება-გაცემა.

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სამუშაო საათები:   ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 21:00 სთ; შაბათი 10:00-15:00 სთ. | ოთახი 204 | ტელ: +995 32 242 22 42/109 | ელ.ფოსტა: e.machavariani@sabauni.edu.ge | ოთახი: 204

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი - გიორგი ლაფერაშვილი

ტელ: +995 32 242 22 42/106 | ელ.ფოსტა: g.laperashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 204

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი - ქეთევან აფციაური

ტელ: +995 32 242 22 42/129 | ელ.ფოსტა: q.aptsiauri@sabauni.edu.ge | ოთახი: 204

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი - თამარ გიორბელიძე

ელ.ფოსტა: t.giorbelidze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 204

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი - ნინო მამულაშვილი

ტელ: +995 32 242 22 42/110 | ელ.ფოსტა: n.mamulashvili@sabauni.edu.ge

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი - მაკა ნიკოლაშვილი

ტელ: +995 32 242 22 42/105  | ელ.ფოსტა: m.nikolashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 204

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი - ნინო ყიფშიძე

ტელ: +995 32 242 22 42/110 | ელ.ფოსტა: n.kipshidze@sabauni.edu.ge 

ფინანსური სამსახური

ლელა თათენაშვილი

ლელა თათენაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

ფინანსური სამსახური წარმართავს უნივერსიტეტის საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობას. ფინანსური მენეჯერი ახორციელებს  უნივერსიტეტში არსებული ფინანსური რესურსების ეფექტურ მართვას და მდგრადობის უზრუნველყოფას. საფინანსო-ეკონომიკური და ბუღალტრული საქმიანობის კორდინაციას და მართვას;

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი: 11:00 – 20:00სთ; | ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/102; | ელ.ფოსტა: l.tatenashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი - 214

ია კიწბაბაშვილი - ფინანსური სპეციალისტი

სამუშაო გრაფიკი:  ორშაბათი - პარასკევი: 10:00 – 19:00 სთ; | ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/113 | ელ.ფოსტა: i.kitsbabashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი - 214

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

ნათია გაფრინდაშვილი

ნათია გაფრინდაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ეფექტური სისტემის შექმნას, საზოგადოების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან კომუნიკაციასა და საუნივერსიტეტო ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის ობიექტურ გავრცელებას. სამსახური მართავს სარეკლამო-კრეატიულ კამპანიებს, ახორციელებს მარკეტინგულ კვლევებს სერვისის მუდმივი სრულყოფის მიზნით.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი: 10:00 – 19:00სთ; | ტელ.: +995 32 242 22 42/116, | ელ.ფოსტა: n.gaprindashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 208

 

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

შორენა პარუნაშვილი

შორენა პარუნაშვილი

სამსახურის უმთავრესი საქმიანობაა უცხოელ პარტნიორებთან მუდმივი კორესპონდენცია, თანამშრომლობის არეალის გაზრდა ორმხივი შეთანხმებებისა და მემორანდუმების სახით, სტუდენტებისა და პერსონალისათვის გაცვლითი პროგრამების დაგეგმვა/განხორციელება/კოორდინირება, საერთაშორისო სასწავლო/კვლევითი პროექტების შესახებ დაინტერესებული პირების ინფორმირება და მათი ჩართვა.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი დაარსების დღიდან აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ევროპულ უნივერსიტეტთან როგორც პერსონალისა და სტუდენტების გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ასევე ერთობლივი პროექტების, კონფერენციების მიმართლებით.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 10:00-19:00 სთ; | ტელ.: +995 32 242 22 42/115 | ელ.ფოსტა: sh.parunashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 407

იურისტი

თამთა თავართქილაძე

თამთა თავართქილაძე

იურიდიული სამსახური მართავს უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ საკითხებს, თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის გასცემს უფასო კონსულტაციებს უნივერსიტეტში მოქმედ წესებთან დაკავშირებით. იურიდიულ სამსახურს შეგიძლიათ მიმართოთ როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით, ასევე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 10:00-19:00 სთ| ტელ.: +995 32 242 22 42/127 | ელ.ფოსტა: t.tavartkiladze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 209

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის სამსახური

გიორგი გორდიაშვილი

გიორგი გორდიაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი

ინფორმაციული ტეექნოლოგიების მართვის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია კომპიუტერული ტექნიკისა და ქსელის მონიტორიგნი, ლექტორის/სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წინასწარი გაფრთხილების საფუძველზე სათანადო ლექციისათვის კომპიუტერული ტექნიკის მზადყოფნაში მოყვანა, კორპორატიული საიტის მონიტორინგი, უნივერსიტეტის მომარაგება სხვადასხვა მატერიალური რესურსებით (კომპიუტერი, პერიფერია, ასლგადამღები აპარატი, სკანერი), პერიფერიული მოწყობილობების(პრინტერი, სკანერი) ინსტალაცია/გამართვა.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი: 09:00 – 17:00 სთ; შაბათი:  09:00- 15:00 სთ. | ტელ.: +995 32 242 22 42/200 | ელ.ფოსტა: g.gordiashvili@sabauni.edu.geadmin@sabauni.edu.ge; | ოთახი: 101

მიხეილ სალაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი: 13:00 – 21:00 სთ;  შაბათი: 13:00-18:00 სთ | ტელ.: +995 32 242 22 42/100 | ელ.ფოსტა: m.saladze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 101

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური

გიორგი გონგლაძე

გიორგი გონგლაძე

მატერიალური რესურსების მენეჯერი 

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური  ახორციელებს უნივერსიტეტის მომარაგებას მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით და მათ მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლს;

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 10:00-18:00 სთ; შაბათი- 09:00- 15:00 სთ | ტელ.: +995 32 242 22 42/108 | ელ.ფოსტა: g.gongladze@sabauni.edu.gesameurneo@sabauni.edu.ge; | ოთახი: 108

სპეციალისტი - ალექსანდრე ლუარსაბოვი

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 09:00-17:00 სთ; შაბათი- 09:00- 15:00 სთ | ტელ.: +995 32 242 22 42/108 | ელ.ფოსტა: sameurneo@sabauni.edu.ge; | ოთახი: 108

 

საერთაშორისო სტუდენტების მენეჯერი

რიჩარდ ოგბუნჯუ

რიჩარდ ოგბუნჯუ

 მისი ძირითადი საქმიანობაა საერთაშორისო სტუდენტებთან ურთიერთობა, უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და გაცნობა. 

ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ირმა წულაია

ირმა წულაია

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ახორციელებს უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას, დანერგვას და კონტროლს.

სამსახურის მიზანია, უნივერსიტეტის პერსონალის კმაყოფილებაზე, პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებაზე ზრუნვა.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი: 10:00 – 19:00სთ; |ტელ.: +995 32 242 22 42/132 | ელ.ფოსტა: i.tsulaia@sabauni.edu.ge | ოთახი: 407

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორი

მაკა მოქია

მაკა მოქია

კოორდინატორის მიზანია სამაგისტრო და სადოქტორო  პროგრამების სტუდენტებისათვის გამართული საუნივერსიტეტო სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა;

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორის ფუნქცია მოვალეობებს წარმოადგენს: სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ინფორმირება მიმდინარე სიახლეებზე, ტრენინგებზე, ღონისძიებებზე. სტუდენტთა მიერ საწარმოო პრაქტიკის განხორცილების მიზნებისთვის კომუნიკაციის წარმოება გარე სტუქტურებთან.

სამუშაო საათები:  ორშაბათი -პარასკევი:  13:00-21:00 სთ. შაბათი: 09:00- 15:00 სთ. | ტელ: +995 32 242 22 42/128 | ელ.ფოსტა: m.moqia@sabauni.edu.ge | ოთახი: 209

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

იოსებ თოღუზაშვილი

იოსებ თოღუზაშვილი

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვას და კონტროლს;
სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 09:00- 16:30 სთ; შაბათი- 09:00- 16:30 სთ
ტელ.: +995 32 242 22 42/110 | ელ.ფოსტა: i.toguzashvili@sabauni.edu.ge

პრორექტორი

დიმიტრი გეგენავა

დიმიტრი გეგენავა

ასოცირებული, აფილირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  

პრორექტორი ახორციელებს უნივერსიტეტის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, აკადემიური პოლიტიკის ფორმირებას და მისი შესაბამისობის  უზრუნველყოფას უნივერსიტეტის სტრატეგიულ მიზნებთან; პრორექტორი რექტორის მიერ დამტკიცებული სტრუქტურის შესაბამისად ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:

სამართლის ფაკულტეტი;  ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტი; სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; სამაგისტრო და სადოქტორო პრორგამების კოორდინატორი; ბიბლიოთეკა; უცხო ენების ცენტრი; საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი;

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 10:00-19:00 სთ; | ტელ.: +995 32 242 22 42/124 | ელ.ფოსტა: d.gegenava@sabauni.edu.ge | ოთახი: 312

უცხო ენათა ცენტრი

შორენა გოგიაშვილი

შორენა გოგიაშვილი

უცხო ენების ცენტრის მენეჯერის მიზანია უნივერსიტეტთან არსებული უცხო ენების ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, უნივერსიტეტში უცხო ენების სწავლების დონის ამაღლება და  სტუდენტებისთვის  უცხი ენის სწავლების მაღალი ხარისხის შეთავაზება იმ კრედიტების ფარგლებში, რაც გათვალისწინებულია მათი სასწავლო პროგრამებით უცხო ენაში ევროპის სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით A1- B2.2 დონეზე.

ცენტრში სწავლა მიმდინარეობს კემბრიჯის და ოქსფორდის თანამედროვე პროგრამებით, მაღალკვალიფიციური  ქართველი და უცხოელი პედაგოგების მონაწილეობით, რომლებიც ფლობენ საერთაშორისო სერთიფიკატებს თანამედროვე მეთოდიკაში, გავლილი აქვთ საერთაშორისო სტანდარტების პრაქტიკული ტრენინგები.

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი - პარასკევი - 10:00-19:00 სთ; | ტელ.: +995 32 242 22 42/130 | ელ.ფოსტა: sh.gogiashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 407

ბიბლიოთეკა

ნანა ფაილოძე

ნანა ფაილოძე

ბიბლიოთეკა  მომსახურეობას უწევს სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, ადმინისტრაციულ პერსონალს.  უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსებით სარგებლობის უფლება ეძლევათ უნივერსიტეტის პარტნიორი, ადგილობრივი თუ საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს. ფონდი მოიცავს სხვადასხვა ენაზე შესრულებულ 20 ათასამდე მონოგრაფიას, წიგნს, პერიოდულ გამოცემას, ელექტრონულ რესურსს და ა. შ. ბიბლიოთეკა მუდმივად ზრუნავს არსებული კოლექციის დაცვასა და განახლებაზე. მკითხველს სთავაზობს მსოფლიოში აღიარებულ, ცნობილ სამეცნიერო ბაზებს.  ხელს უწყობს ხარისხიანი სასწავლო პროცესის განხორციელებას.

ბიბლიოთეკარები:

ციური თენეიშვილი,  ნინო გუგეშაშვილი

სამუშაო საათები:  ორშაბათი -პარასკევი: 09:00-21:00 სთ. შაბათი: 09:00- 18:00სთ. | ტელ: +995 32 242 22 42/103 | ელ.ფოსტა: library@sabauni.edu.ge | ოთახი: 301

სამართლის ფაკულტეტი

გიორგი გორაძე

გიორგი გორაძე

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული, აფილირებული პროფესორი

სამართლის ფაკულტეტი სასწავლო და ადმინისტრაციული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას;

ფაკულტეტის ფუნქციებია: სწავლა/სწავლების ეფექტური მეთოდების და მრავალფეროვანი აკადემიური პროგრამების შეთავაზებით, სტუდენტებისთვის ხარისხიანი  განათლების უზრუნველყოფა; სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის და კვლევის ხელშეწყობა მათთვის შესაბამისი გარემო პირობების და მომსახურების შეთავაზებით; სწავლა/სწავლების, სამეცნიერო საქმიანობის და კვლევის ხელშეწყობით უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების  მიღწევის ხელშეწყობა;

სამართლის ფაკულტეტი ახორციელებს სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს.

ტელ: +995 32 242 22 42/160 | ელ.ფოსტა: g.goradze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 211

სამართლის ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე - სალომე ქარცივაძე

ტელ: +995 32 242 22 42/114 | ელ.ფოსტა: s.qartsivadze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 211

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი - ნინო ქათამაძე (აფილირებული ასისტენტი)

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი - დიმიტრი გეგენავა (პრორექტორი, ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი)

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი

თამთა მიქაბერიძე

თამთა მიქაბერიძე

 ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

აფილირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი

ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტი სასწავლო და ადმინისტრაციული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას;

ფაკულტეტის ფუნქციებია: სწავლა/სწავლების ეფექტური მეთოდების და მრავალფეროვანი აკადემიური პროგრამების შეთავაზებით, სტუდენტებისთვის ხარისხიანი  განათლების უზრუნველყოფა; სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის და კვლევის ხელშეწყობა მათთვის შესაბამისი გარემო პირობების და მომსახურების შეთავაზებით; სწავლა/სწავლების, სამეცნიერო საქმიანობის და კვლევის ხელშეწყობით უნიევრსიტეტის სტრატეგიული მიზნების  მიღწევის ხელშეწყობა; ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტზე ხორციელდება ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა; ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები; ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა.

 ტელ: +995 32 242 22 42/125 | ელ.ფოსტა: t.mikaberidze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 201

ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე - ლაშა მიქაძე

ტელ: +995 32 242 22 42/104 | ელ.ფოსტა: l.mikadze@sabauni.edu.ge | ოთახი: 201

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი - იზოლდა ხოხაშვილი (აფილირებული პროფესორი)

ტელ: +995 32 242 22 42/125 | ელ.ფოსტა: i.khokhashvili@sabauni.edu,ge 

ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის ხელმღვანელი - აკაკი ცომაია

ტელ: +995 32 242 22 42/125 | ელ.ფოსტა: tsomaiaakaki@gmail.com

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი - ნინო პაპაჩაშვილი (აფილირებული პროფესორი)

ტელ: +995 32 242 22 42/125 | n.papachashvili@sabauni.edu.ge 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გოჩა ბარნოვი

გოჩა ბარნოვი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სასწავლო და ადმინისტრაციული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას;

ფაკულტეტის ფუნქციებია: სწავლა/სწავლების ეფექტური მეთოდების და მრავალფეროვანი აკადემიური პროგრამების შეთავაზებით, სტუდენტებისთვის ხარისხიანი  განათლების უზრუნველყოფა; სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის და კვლევის ხელშეწყობა მათთვის შესაბამისი გარემო პირობების და მომსახურების შეთავაზებით; სწავლა/სწავლების, სამეცნიერო საქმიანობის და კვლევის ხელშეწყობით უნიევრსიტეტის სტრატეგიული მიზნების  მიღწევის ხელშეწყობა; ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხორციელდება თეოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები; საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა.

 

ტელ: +995 32 242 22 42/117 |ელ.ფოსტა: g.barnovi@sabauni.edu.ge | ოთახი: 302

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე - ლია გელაშვილი

ტელ: +995 32 242 22 42/131 | ელ.ფოსტა: l.gelashvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 302

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი - ირაკლი ჯავახიშვილი (აფილირებული ასისტენტი)

ტელ: +995 32 242 22 42 | ელ.ფოსტა: ir.javakhishvili@sabauni.edu.ge | ოთახი: 302

თეოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი - თეიმურაზ ბუაძე (აფილირებული ასოცირებული პროფესორი)

ტელ: +995 32 242 22 42 | ელ.ფოსტა: teimuraz.buadze@gmail.com | ოთახი: 302