პროგრამების კატალოგი

პროგრამების კატალოგი

საბაუნი გთავაზობთ ექვს საბაკალავრო და სამ სამაგისტრო პროგრამას:

თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
თეოლოგის სამაგისტრო პროგრამა
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პრგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 

იხილეთ პროგრამების კატალოგი