პოლიტიკის მეცნიერება

 • სპეციალობა: პოლიტიკის მეცნიერება
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავარი
 • კოდი ცნობარში: 0880107
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული
  წლიური გადასახადი: 2250 ლარი
  პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები: ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ისტორია
  სწავლების ენა: სწავლების ენა ქართული, ინგლისურენოვანი კომპონენტებით
 • მისაღები ადგილების რაოდენობა: 40
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: ეკა დარბაიძე
 • სტატუსი: მიმდინარეობს წარმოება

 • პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია:
 • (A) ხელი შეუწყოს მაღალი კომპეტენციის მქონე პოლიტიკის მეცნიერების სპეციალისტების, საჯარო მოხელეებისა და სხვა მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე კადრების მომზადებას:
 • (B) კურსდამთავრებულმა შეძლოს პოლიტიკური ინსტიტუტების მახასიათებლების, პოლიტიკური აქტორებისა და მათი ქცევის, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, გაანალიზება და შეფასება;
 • (C) კურსდამთავრებულები აღჭურვოს პოლიტიკური საქმიანობისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევებითა და ინსტრუმენტებით, რაც დაეხმარება მათ იკვლიონ, შეიმუშაონ და მართონ პოლიტიკური პროცესები სხვადასხვა სამთავრობო და ადმინისტრაციულ ორგანოში;
 • (D) კურსდამთავრებულს გამოუმუშავოს პოლიტიკის მეცნიერების სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე ხელმძღვანელის მითითებით მცირე მოცულობის კვლევის ჩატარების უნარ-ჩვევები, პოლიტიკური პრობლემებისა და თანამედროვე საკითხების დამუშავების, შემდგომი განვითარებისა და ცოდნის გაღრმავების შესაძლებლობა.

 

საბაკალავრო პროგრამა

ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.