აკადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირება
  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
 • კოდი ცნობარში: 0880102
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული
  წლიური საფასური: 2250 ლარი
  პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები: ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ისტორია
  მისაღები ადგილები: 140 
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: თამთა მიქაბერიძე 

პროგრამის უპირატესობა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის პროცესში:

 • შეიძენენ ფართო ცოდნას ბიზნესის მართვის სფეროში (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი ან საბუღალტრო აღრიცხვა),
 • ისწავლი დამოუკიდებელ და კრიტიკულ აზროვნებას,
 • შეძლებ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას,
 • გაეცნობი ბიზნეს პროცესებს და უშუალოდ გახდები მისი მონაწილე, 
 • მიიღებ ბიზნესის ადმინისტრირებისთვის საჭირო ყველანაირ თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას.
 • დაეუფლები ორგანიზაციების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებს,
 • განივითარებ პროფესიული კარიერისთვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს,
 • მიიღებ დასაქმების რეალურ შესაძლებლობას (გარდა პარტნიორი ორგანიზაციებისა უნივერსიტეტში მოქმედებს შიდა სტაჟირებისა და დასაქმების პროგრამა.)
 • შეიძენ ცოდნასა და გამოცდილებას, რომელიც გამოგადგება საერთაშორისო შრომით ბაზარზე ადგილის დასამკვიდრებლად.

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მოკლე აღწერა:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს.

პროგრამის აკადემიური პერსონალი დაკომპლექტებულია დარგის წამყვანი სპეციალისტებითა და პრაქტიკოსებით.

 • ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამაზე განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება სწავლების პრაქტიკულ ნაწილზე, კერძოდ: ფაკულტეტზე ხორციელდება სხვადასხვა სტუდენტური აქტივობები: ბიზნეს ქეისების კონკურსი, პროექტი გაარეკლამე, სტუდენტური კონფერენცია, სტუდენტები ამზადებენ გუნდურ პროექტებს, ბიზნეს გეგმებს და პრეზენტაციებს.
 • ფაკულტეტის სტუდნეტებს შესაძლებლობა აქვთ, გაცვლითი პროგრამით ისწავლონ ევროპის წამყვან ბიზნეს სკოლებში.
 • ფაკულტეტზე იმართება საერთაშორისო კონფერენციები უცხოელი პარტნიორების მხარდაჭერით, ეწყობა სასწავლო ვიზიტები მსხვილი კომპანიების ადგილობრივ საწარმოებში, იმართება წარმატებული კომპანიების პრაქტიკოსი ექსპერტების საჯარო ლექცია-სემინარები და მასტერკლასები.
 • სტუდენტებს საშუალება აქვთ, გაიარონ შიდა საუნივერსიტეტო სტაჟირება შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემით.
 • ამასთან, ფაკულტეტი მემორანდუმის ფარგლებში თანამშრომლობს დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან, რაც საშუალებას აძლევს პროგრამის ყველა სტუდენტს, გაიაროს პრაქტიკა ბიზნესის სფეროს წამყვან კომპანიებში. 

ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ დასაქმდნენ როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებში მენეჯერის პოზიციაზე, რეაგირება მოახდინონ ბიზნეს გარემოში მიმდინარე ცვლილებებზე და ეფექტიანად განახორციელონ საორგანიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური თუ სამეწარმეო საქმიანობა.