საერთაშორისო ურთიერთობები

აკადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: საერთაშორისო ურთიერთობები
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
 • ცნობარში მინიჭებული კოდი: 0880106
  სწავლების ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული
  წლიური გადასახადი: 2250 ლარი
 • პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები: ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ისტორია
  მისაღები კონტიგენტი: 50
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: ირაკლი ჯავახიშვილი

პროგრამის უპირატესობები

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის პროცესში:

 • მიიღებ ფართო განათლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის, სტრუქტურის, თეორიების, სისტემაში მიმდინარე ინსტიტუციური, ეკონომიკური, პოლიტიკური პროცესების, დიპლომატიური და პოლიტიკური ურთიერთობების სფეროს შესახებ.
 • შეძლებ ანალიტიკურად შეაფასო საერთაშორისო ურთიერთობებში მიმდინარე პროცესები.
 • გამოიმუშავებ კრიტიკულ აზროვნებას.

პროგრამა უნიკალურია რადგან:

გასწავლის მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი,

სწავლის პარალელურად საშუალება გექნება მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ელჩების ტრენინგთა ციკლში, რომელიც მხოლოდ საბაუნის სტუდენტებისათვის გაიმართება,

შეისწავლი ექსკლუზიურ სასწავლო კურსს, როგორიცაა: საგარეო პოლიტიკის ანალიზი - საერთაშორისო სისტემის აქტორების მიერ პოლიტიკის წარმართვისა და განხორციელების კვლევა,

კურსდამთავრებულს შეძლებს დასაქმდეს:

 • - საერთაშორისო ორგანიზაციებში
 • - საჯარო დაწესებულებებში (სამინისტროები, აღმასრულებელი ხელისუფლების და სხვა ინსტიტუტები)
 • - არასამთავრობო და კერძო სექტორში
 • - მედია ორგანიზაციებში
 • - კვლევით ინსტიტუტებში.

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა.
ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები