შეფასების სისტემა

შეფასების სისტემა

(A) 91-100 ფრიადი
(B) 81-90 ძალიან კარგი
(C) 71-80 კარგი
(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი
(E) 51-60 საკმარისი
(FX) 41-50 არა დამაკმაყოფილებელი, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის გადაბარების უფლება
(F) 0-40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.