კადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: თეოლოგია
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თეოლოგიაში
 • კოდი ცნობარში: 0880109
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა:ქართული 
  წლიური გადასახადი: 1500 ლარი
 • პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები: ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ისტორია
  კონტინგენტი: 20
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ბუაძე

პროგრამის უპირატესობები

 • - ექსკლუზიური პროგრამა (პროგრამაში კომბინირებულია ძირითადად თეოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება და ჟურნალისტიკა)
 • - სწავლის ღირებულება 1500 ლარი
 • - საშუალება თეოლოგია ისწავლო, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა და არა, სასწავლო კურსი
 • - მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამები/კურსები სწავლის პროცესში
 • - მეორადი პროფესიის შესწავლის საშუალება, ჩააბარო ერთ პროგრამაზე და დამატებით შეისწავლო მეორე.

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

 • საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
 • საჯარო დაწესებულებებში
 • არასამთავრობო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში
 • მედია ორგანიზაციებში
 • სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში

თეოლოგიიის საბაკალავრო პროგრამა
ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.