04 მარტი
ინფორმაცია აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების შესახებ

 

2020 წლის 24 იანვრის №10-20 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №25-20; 02.03.2020; ოქმი №01-20; 04.03.2020), გადაწყვეტილების საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 04 მარტის №29-20 ბრძანებით დაინიშნონ აკადემიურ თანამდებობაზე:

მარიამ ხოფერის - არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სამართლის ისტორიის, რომის სამართლისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებით, აფილირების პირობით;
გვანცა გელიაშვილი – არჩეულ იქნა ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე, ბიზნესისა და ტურიზმის ინტერდისციპლინური საგნების (ქართული და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით.
კატარჟინა ლიდია ლენარტ-კლოში – არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულებით (ინგლისურენოვანი საგნებისა და საერთაშორისო პროგრამებში ჩართულობისთვის)