11 მარტი
საბაუნი ონლაინ სწავლებაზე გადადის

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი სააუდიტორო მეცადინეობებს 1 აპრილამდე აჩერებს.

16 მარტიდან სასწავლო პროცესი გადადის ნაწილობრივ ელექტრონული სწავლების რეჟიმზე.
ორი კვირის განმავლობაში სტუდენტები, სილაბუსების შესაბამისად, მიიღებენ ლექციების ვიდეოვერსიების, დამხმარე მასალებსა და ლექციების ძირითად თეზისებს.
სააუდიტორო მეცადინეობების განახლების შემდეგ დამატებით ჩატარდება კონსულტაციები და დაიწყება სასემინარო მეცადინეობები.
დეტალური ინფორმაცია დაიგზავნება სასწავლო ბაზის საშუალებით.