23 აპრილი
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 23 აპრილს აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებით:

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  2020 წლის 23 აპრილს აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებით:

სამართლის ფაკულტეტი

სამოქალაქო საპროცესო სამართლისა და დავის ალტერნატიული გადწყვეტის საშუალებების მიმართულებით (ქართული და ინგლისურენოვანი პროგრამებისთვის) -  ასოცირებული პროფესორის ერთი ვაკანტური ადგილი.

ძველი ქართული სამართლის, საეკლესიო სამართლისა და სამართლის ისტორიის მიმართულებით - ასოცირებული პროფესორის ერთი ვაკანტური ადგილი.

საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მოწყობის მიმართულებით - ასოცირებული პროფესორის ერთი ვაკანტური ადგილი.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარული მეცნიერებების, თარგმანისა და ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით) - ასოცირებული პროფესორის ერთი ვაკანტური ადგილი.

ძირითადი კრიტერიუმები:

 • ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეული იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო -პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

დამტებითი კრიტერიუმები:

 • სასწავლო კურსის სილაბუსი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება (გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრულისა);
 • კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა;
 • პროფესიული განვითარება;
 • სტიპენდიები და გრანტები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები;
 • უცხო ენის (მათ შორის დარგობრივი) ცოდნა;
 • საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფლობა;
 • სასწავლო კურსის კონცეფციის ზეპირი პრეზენტაცია (საჭიროების შემთხვევაში);
 • გასაუბრება (საჭიროების შემთხვევაში);

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და წარმოადგინოს:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა) ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში - პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
 • ფოტოსურათი (3×4 -ზე, ელექტრონულად)
 • ავტობიოგრაფია (CV);
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების/პუბლიკაციების სია;
 • კვალიფიკაციის: უმაღლესი განათლების და დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის, სამეცნიერო პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • შენიშვნა:უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში ასევე წარსადგენია ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
 • ერთი სასწავლო კურსის სილაბუსი

საბუთების მიღება განხორციელდება 2020 წლის 23 აპრილიდან, 25 მაისის ჩათვლით ელექტრონულ ფოსტაზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..

საკონკურსო კომისია მუშაობას  განახორციელებს  2020 წლის 28 მაისიდან.

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2020 წლის  01 ივნისამდე. კონკურსის შედეგები კანდიდატებს ეცნობებათ პერსონალური ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით.

დამატებითი ინფორმაცია:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე პირები აირჩევიან 4 წლის ვადით.

განსაზღვრულ ვაკანსიებზე წარმოსადგენია შესაბამისი დარგის სასწავლო კურსის სილაბუსი.

დასაქმებულის შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გაცემის წესი დადგინდება შესარჩევ კანდიდატთან დამატებითი შეთანხმებით.

კონკურსთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის  მიმართეთ უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მენეჯერს (ი.წულაია)  ტელ: 577350010, ელექტრონული ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.