სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სტიპენდიებს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • აკადემიური მოსწრება - 65 ქულა 

აკადემიურ მოსწრების კომპონენტი ნაწილდება ორად:

ინგლისური ენა - რომელიც იკავებს 60 ქულიდან 35 ქულას,

ხოლო დანარჩენი 30 ქულა ეთმობა სხვა სასწავლო კურსებში მიღებულ შეფასებებს. 

  • აქტივობა - 35 ქულა

აქტივობად, სტიპენდიის გაცემის მიზნებისთვის, ითვლება

ფაკულტეტის ინიციატივით სხვადასხვა ღონისძიებში (როგორიცაა საჯარო ლექცია, კონფერენცია, ტრენინგი, სემინარი, ოლიმპიადა და სხვა დაგეგმვა-განხორციელებაში) მონაწილეობა.

ასევე, სტატიის გამოქვეყნება, უნივერსიტეტის PR აქტივობებში მონაწილეობა, სკოლებთან, დამსაქმებლებთან და სხვა დაწესებულებებთან კავშირების დამყარება და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ხასიათის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობს საბაუნის სტუდენტი.

სტიპენდიის გაცემის მიზანი:

უნივერსიტეტი, ზოგადად სტუდენტების სწავლის, ასევე მათი მხრიდან სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის წახალისების მიზნით, უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად, გასცემს სტიპენდიებს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სტუდენტებზე. სტიპენდიის გაცემა წარმოადგენს უნივერსიტეტის დისკრეციული უფლებამოსილების სფეროს.

უფრო ვრცლად სტიპენდიის გაცემის წესთან დაკავშირებით ნახეთ ბრძანება N100-19 - სტიპენდიის გაცემის წესი. 

 

მოქმედი სტიპენდიები: 

  • სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტშ მოქმედებს შემდეგი სტიპენდიები:
  • საბას სტიპენდია
  • საფაკულტეტო სტიპენდია
  • ბაზის ბანკის სტიპენდია
  • მიხეილ თამარაშვილის სახელობის სტიპენდია
  • საადვოკატო ბიურო "მიგრიაული და პარტნიორების" სტიპენდია
  •