სტუდენტურ საქმეთა სამსახური

მიზანი: სტუდენტურ საქმეთა სამსახურის მთავარი მიზანია სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების პიროვნული და კარიერული განვითარების ხელშეწყობა, მრავალფეროვანი და საინტერესო 

სტუდენტურ საქმეთა სამსახური მუშაობს ორი ძირითადი მიმართულებით: 

  • სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სერვისები
  • სტუდენტური ღონისძიებები

 

  • სტუდენტების საჭიროებების კვლევა

ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა აქტივობა დაგეგმილი უნდა იყოს იმის გათვალისწინებით, თუ რა პრობლემები, საჭიროებები და ინტერესები აქვთ საბაუნის სტუდენტები. სწორედ ამიტომ რეგულარულად ვატარებთ კვლევას სტუდენტების კარიერული განვითარების მიმართულებით და ამ შედეგების გათვალისწინებით ვისახავთ მიზნებს და ვადგენთ სამოქმედო გეგმას. 

  • ინდივიდუალური და ჯგუფური კარიერული კონსულტაციების სერვისი

საბაუნის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს მიიღონ კარიერული რჩევები და დახმარება ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა CV-ისა და სამოტივაციო წერილის მომზადება, სამსახურის მოძებნა, გასაუბრებაზე მოქცევა, საჭირო უნარ-ჩვევები, პროფესიული ორიენტაცია, პიროვნული განვითარება და სხვ. 

  • ყოველკვირეული ვაკანსიები

სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სამსახური რეგულარულად აწვდის სტუდენტებს ინფორმაციას არსებული დასაქმებისა და სტაჟირების შესაძლებლობების შესახებ. 

  • კარიერული განვითარების კურსები

უნივერსიტეტში რეგულარულად ტარდება კარიერული განვითრების კურსი, რომლის მიზანია სტუდენტებისთვის იმ ცოდნისა და უნარების მიცემა, რაც მათ დასაქმების ბაზარზე წარმატებაში დაეხმარება. კურსის ფარგლებში სტუდენტებს აქვთ შესაძლებობა შეხვდნენ საქართველოში წამყვანი კომპანიების ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებს, ხელმძღვანელებსა და დამფუძნებლებს, რომლებიც მათ თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ, როგორც კარიერული, ისე პიროვნული განვითრების მიმართულებით. 

  • საუნივერსიტეტო სტაჟირების პროგრამა

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ათამდე დეპარტამენტში წელიწადში ორჯერ ცხადდება სტაჟირების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს შეუძლიათ გაიარონ 3 თვიანი სტაჟირება და მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება მათთვის საინტერესო მიმართულებით. 

  • ყოველწლიური HR ფორუმი 

სტუდენტთ კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სამსახურის ორგანიზებით უნივერსიტეტში ყოველწლიურად ტარდება HR ფორუმი, სადაც მონაწილეობენ საქართველოში წამყვანი კომპანიების და სხვადასხა უნივერსიტეტების წარმომადგენლები. ღონიძიების მიზანია, გავაანალიზოთ საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, დამსაქმებელთა მოთხოვნები და მოლოდინები, მოახდინოს იდენტიფიცირება იმ ნაკლოვანებებისა,რაც ხელს უშლის ერთის მხრივ დამსაქმებლებს, რომ მოიძიონ მათი ორგანიზაციებისთვის მისაღები კვალიფიციური თანამშრომლები, ხოლო მეორეს მხრივ, ცხადი გახდეს

საგანამანათლებლო დაწესებულებებისთვის, თუ რა უნარების გაუმჯობესებაა საჭირო კურსდამთავრებულთა წარმატებით დასაქმებისთვის. და, რაც მთავარია, რა შეიძლება გააკეთონ დამსაქმებლებმა და უნივერსიტეტებმა ერთად ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.

  • სხვა დამხმარე აქტივობები

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, უნივერსიტეტში რეგულარულად ტარდება დამასქმებლებთან შეხვედრები, ვორქშოფები, ტრენინგები და სხვა ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს სტუდენტების კარიერულ და პიროვნულ განვითარებას.

სტუდენტებს საშუალება აქვს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მიმართონ 105-ში. 

ტელ: 2 42 22 42/118