აკადემიური საფეხური: მაგისტრატურა

 • სპეციალობა: თეოლოგია
 • ტესტი საერთო სამაგისტრო გამოცდა: A ტიპი
  სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი (120 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული 
  წლიური გადასახადი: 1500 ლარი
 • მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი თეოლოგიაში
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ბუაძე
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ბუაძე 
 • ცოტარამ პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებაფილირებული, ასოცირებული პროფესორი, ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის თეოლოგიის დოქტორი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორი.
  ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული 10- ამდე საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში (საქართველო, თურქეთი, უნგრეთი, შვეიცარია),
  გამოქვეყნებული აქვს 20-ზე მეტი შრომა ქართულ და ფრანგულ ენებზე.

პროგრამის უპირატესობები:

2019-2020 სასწავლო წელს საბაუნის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარებულ სტუდენტებს საშუალება აქვთ ისწავლონ საფრანგეთში სრული დაფინანსებით (საჭიროა ფრანგული ენის ცოდნა) 

 • - ექსკლუზიური პროგრამა (პროგრამაში კომბინირებულია ძირითადად თეოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება და ჟურნალისტიკა)
 • - საშუალება თეოლოგია ისწავლო, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა და არა, სასწავლო კურსი
 • - მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამები/კურსები სწავლის პროცესში
 • - სწავლის შესაძლებლობა ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში (იხ. ლინკი)
 • - ექსკლუზიური FUCE-ს სასწავლო გრანტი (იხ. ლინკი)

პროგრამის მიზანი: 

 • გაეცნოს ეკლესიის ოფიციალურ პოზიციას სოციალურ საკითხებთან მიმართებით; სოციალური სწავლების ბიბლიურ საფუძველს და ისტორიულ განვითარებას; ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის მოდელებს. გააცნობიეროს ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთქმედების შედეგები, რის საფუძველზეც შეძლებს ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის რელევანტური პრობლემატკის იდენტიფიცირებას, ეკლესიის სოციალირი მოძღვრების იმპლემენტაციას
 • ღრმად შეისწავლოს ღვთაებრივი გამომხსნელობითი განგებულების მართლმადიდებლური კონცეფცია პროტესტანტიზმის სოტერიოლოგიურ ტრადიციასთან შედარების კონტექსტში; შეისწავლოს გამოცხადებისა და თეოლოგიური ენის ურთიერთმიმართება და საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების ისტორია და სპეციფიკა. გაეცნოს მთავარ ტრინიტარულ კონცეფციებს და მათი ჩამოყალიბების ისტორიული კონტექსტს
 • იცოდეს თანამედროვე ქრისტიანული ღვთისმეტყველების უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლები და მათი კონცეფციები
 • სიღრმისეულად გააანალიზოს სხვადასხვა თეოლოგიური პრობლემა და აკადემიური წერის ტექნიკის საშუალებით, შეძლოს თეოლოგიურ საკითხებზე აკადემიური კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება.

თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.